Insamlingsstiftelsen Lille Hans Lille Hans logo
För främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar

 
Insamling
    Ditt bidrag
behövs. Så här
kan du stödja
Lille Hans

    Donationer
 

Psykoanalys
    Psykoanalytisk
behandling
    Forskning
    Litteratur

Stiftelsen
    Bakgrund
    Kontakta
    Styrelsen
    Stadgar
    Årsberättelse

Ansökan
    Vem kan få hjälp?
    Ansök om medel
 

Ladda ner
    Hämta filer
 

  In English

 

Behandling med psykoanalys

Psykoanalys är en behandlingsform som framför allt är angelägen för barn och ungdomar med psykiska problem som har blivit så dominerande att den normala utvecklingen allvarligt äventyras. Barnens och familjens liv styrs mer eller mindre helt av barnets svårigheter. Dessa kan yttra sig på olika sätt, som bråkighet, ångest, mardrömmar, kamratsvårigheter, illamående, tvångstankar, magont, fobier, självmordstankar, ledsenhet, extrem tillbakadragenhet, ätstörningar, etc. En del av de här barnen har haft sina svårigheter länge. Deras föräldrar har nästan alltid gjort många försök att komma till rätta med problemen och i de fall då barnet och familjen inte funnit någon utväg ur den låsta situationen kan den mer genomgripande behandling som en psykoanalys innebär vara den enda utvägen.

Även familjer med mycket små barn vänder sig allt mer till Lille Hans för bidrag till psykoanalytisk konsultation och behandling. Barnen, oftast bara några månader gamla, visar då tecken på störningar i form av t.ex. ihållande svårigheter med sömnen, amningen eller att föräldrarna, oftast mammorna, inte känner att de får kontakt med sitt spädbarn. I de fallen kan en psykoanalytiker som specialiserat sig på att arbeta med spädbarn och deras föräldrar erbjuda en intensiv psykoterapeutisk-psykoanalytisk kontakt. Man arbetar då med barnet och föräldern tillsammans och syftet är att förbättra/upprätta anknytningen mellan mamman och barnet. De här behandlingarna pågår oftast under en kortare period och möjligheterna att vända utvecklingen in i konstruktiva banor är oftast mycket gynnsamma.
Mer information finns på https://www.psykoanalys.se/spdbarn-med-frldrar-spaf och https://www.psykoanalys.se/barn-och-ungdom.

I en psykoanalys får barnet träffa analytikern ofta, fyra till fem gånger i veckan. Den höga frekvensen är, liksom fasta tider, nödvändig för att barnet ska känna den trygghet som är förutsättningen för att de problem som ligger bakom symptomen ska kunna komma till uttryck i relationen till analytikern och på det sättet bearbetas. Man kan läsa mer om psykoanalys för barn och tonåringar på https://www.psykoanalys.se/barn-och-ungdom.  

Psykoanalys är en intensiv och långsiktig metod och det är ett stort åtagande de föräldrar gör som låter sina barn få den möjligheten till hjälp. De föräldrar som är beredda till en sådan satsning har en insikt om allvaret i sina barns svårigheter som är värd att ta på stort allvar. Ju tidigare man kan fånga upp ett barn med psykiska svårigheter och ju intensivare behandling man kan erbjuda desto större är möjligheterna att komma till rätta med problemen.
(Se Forskning!)

Psykoanalytisk behandling utövas av legitimerade läkare och legitimerade psykologer eller personer med annan likvärdig akademisk utbildning som förutom grundutbildningen till psykoanalytiker även har en 4-årig påbyggnadsutbildning i psykoanalys med barn och ungdomar. Psykoanalytiker är legitimerade psykoterapeuter.

   

 

           

 
Copyright © 2018-09-07 ::: mbjweb ::: | Insamlingsstiftelsen Lille Hans  |  info@lillehans.se  |  pg 90 10 45-5