Insamlingsstiftelsen Lille Hans Lille Hans logo
För främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar

 
Insamling
    Ditt bidrag
behövs. Så här
kan du stödja
Lille Hans

    Donationer
 

Psykoanalys
    Psykoanalytisk
behandling
    Forskning
    Litteratur

Stiftelsen
    Bakgrund
    Kontakta
    Styrelsen
    Stadgar
    Årsberättelse

Ansökan
    Vem kan få hjälp?
    Ansök om medel
 

Ladda ner
    Hämta filer
 

  In English

 

Bakgrund

Insamlingsstiftelsen Lille Hans ger ekonomiskt stöd till familjer vars barn har sådana psykiska svårigheter att de är i behov av kvalificerad psykoterapeutisk behandling i form av psykoanalys.

Inom den offentliga vården kan man inte annat än i undantagsfall erbjuda psykoanalys. De föräldrar vars barn behöver psykoanalytisk behandling måste därför vända sig till privata vårdgivare och då bekosta hela behandlingen själva. Det är det ofta svårt för en familj att ha råd med. Det var för att hjälpa de här barnen som Insamlingsstiftelsen Lille Hans bildades 1996. Namnet syftar på en liten pojke som behandlades under Sigmund Freuds överinseende i början av 1900-talet. Behandlingen resulterade i psykoanalysens första fallbeskrivning av ett barn, Analys av en femårig pojkes fobi. (Finns i Samlade skrifter av Sigmund Freud, band VI. Natur och Kultur, Stockholm 2000.)

Många av de barn som kommer i kontakt med en psykoanalytiker har svårigheter av en sådan art att man kan befara allvarliga störningar i den fortsatta utvecklingen. Störningar och svårigheter som vi kan se hos vuxna kan oftast förhindras eller modifieras om problemen tas om hand på ett kvalificerat och professionellt sätt på ett tidigt stadium. Ju tidigare en behandling kan sättas in, desto större är möjligheten att vända den psykiska utvecklingen in i konstruktiva banor. Kunskaper och behandlingsmetoder finns, men utnyttjas inte fullt ut. Ett bidrag från "Lille Hans" utgör oftast den enda möjligheten för en familj att låta sitt barn få den behandling som kan vara avgörande för att de ska komma vidare i sin utveckling och leva ett normalt liv.

”Lille Hans” bidrar sen många år även till psykoanalys för spädbarn (0–2år) och deras föräldrar. Dessa behandlingar pågår oftast 1–6 månader. En så tidig insats har oftast avgörande betydelse för barnets fortsatta utveckling. För att föräldrar ska kunna orientera sig om psykoanalys skulle kunna hjälpa just deras barn bekostar ”Lille Hans” upp till fem konsultationer hos en barn- och ungdomspsykoanalytiker alternativt spädbarnsanalytiker.
Läs vidare: forskningsresultat

Behandlingen pågår med en frekvens av tre till fem gånger per vecka och vi brukar beräkna som mest 170 behandlingstimmar på ett år. Kostnaden för ett barns behandling under ett år uppgår då till 85 000c kr. Eftersom en psykoanalys oftast pågår under flera år måste "Lille Hans" varje år samla in den summa som erfordras för att vi ska kunna fortsätta att stödja påbörjade behandlingar. "Lille Hans" stödjer samtidigt flera barns behandlingar.

Av verksamhetsberättelsen framgår att vi har en buffert så att vi kan garantera att varje behandling kan slutföras om det skulle bli så att vi något år inte får in den summa vi behöver för att fullfölja stödet till pågående behandlingar.
Läs vidare: årsberättelse

Insamlingsstiftelsen Lille Hans är godkänd av Länsstyrelsen i Stockholm och av Svensk Insamlingskontroll, den har alltså ett så kallat 90-konto. "Lille Hans" har hittills samlat in drygt 9 miljoner kronor och beviljat ekonomiskt stöd till mer än 60 barns psykoanalys. Bidragsgivare är andra stiftelser och fonder, privatpersoner och företag inom det privata näringslivet.

 

 

           

 
Copyright © 2018-09-07 ::: mbjweb ::: | Insamlingsstiftelsen Lille Hans  |  info@lillehans.se  |  pg 90 10 45-5